Poland Pilot Academy

Polityka Prywatnoœci

Serwis „ Poland Pilot Academy – Szko³a Lotnicza” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoœci. Ka¿dego u¿ytkownika stron obowi¹zuje aktualna Polityka Prywatnoœci znajduj¹ca siê na stronie http://poland-pilot-academy.com/polityka-prywatnoœci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp³ywaj¹ na podstawow¹ zasadê: serwis „http://poland-pilot-academy.com/” nie sprzedaje i nie udostêpnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych u¿ytkowników serwisu.

Jeœli nie zgadzasz siê z Polityk¹ Prywatnoœci, proszê nie odwiedzaæ serwisu „http://poland-pilot-academy.com//”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron nale¿¹cych do serwisu „http://poland-pilot-academy.com//” mo¿esz zostaæ poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype³nienie formularza. Dane, o które bêdziesz proszony, to imiê, nazwisko i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które s¹ niezbêdne do dzia³ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynnoœæ, któr¹ te dane dotyczy³y.

Niezapowiedziane Wiadomoœci

„http://poland-pilot-academy.com//” zastrzega sobie prawo do wysy³ania niezapowiedzianych wiadomoœci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodzi³y siê z Polityk¹ Prywatnoœci.

Pod pojêciem niezapowiedzianych wiadomoœci nale¿y rozumieæ informacje odnosz¹ce siê bezpoœrednio do jego serwisów, czasopism, niekomercyjne listy (np. ¿yczenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne s¹ filtrowane w stopniu w jakim jest to mo¿liwe, ograniczana jest ich objêtoœæ i wysy³ane s¹ bardzo rzadko.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mog¹ wykorzystywaæ cookies, czyli ma³e pliki tekstowe wysy³ane do komputera internauty identyfikuj¹ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies s¹ nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u¿ytkownika i jego danych.

Warunkiem dzia³ania cookies jest ich akceptacja przez przegl¹darkê i nie usuwanie ich z dysku.

Pragniemy zwróciæ Pañstwa uwagê, ¿e je¿eli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadz¹ce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie mo¿emy odpowiadaæ ani za zawartoœæ tych¿e stron, ani za stopieñ ochrony prywatnoœci realizowany przez administratorów tych stron. Podejmuj¹c decyzjê o przejœciu na takie strony, Klient czyni to na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Zachêcamy przy okazji do zapoznania siê z polityk¹ prywatnoœci realizowan¹ przez te strony, zanim Klient udostêpni im swoje dane osobowe.

Materia³y reklamowo – promocyjne wysy³amy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodê. Dotyczy to w szczególnoœci newslettera wysy³anego Klientowi, je¿eli potwierdzi wyraŸnie wskazanego przez nas linka zawieraj¹cego akceptacjê na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowoœciach w naszym serwisie internetowym.

Wy³¹czenie Odpowiedzialnoœci

Serwis „http://poland-pilot-academy.com/” nie bierze na siebie odpowiedzialnoœci za zamieszczone reklamy. Kupuj¹cy powinien byæ ostro¿ny odpowiadaj¹c na reklamê, b¹dŸ wysy³aj¹c pieni¹dze. Przyk³adamy spor¹ wagê do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj¹ tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mo¿emy odpowiadaæ za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegó³y oferty ka¿dego reklamodawcy mo¿na uznaæ za pewne tylko w momencie publikacji.